Welcome to Official website of Jehanabad District
slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image
 

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011

Census of India 2011
Distribution of Population, sex ratio, density and decadal growth rate of population : 2011
  District Total Population (Females per density decadal 1000 males) (Per Sq. Km) Growth Rate
Code District Persons Male Females Female Male  
1 Jehanabad 1124176 586202 537974 918 1206 21.34
 
Population of District by sex and percentage share of population in total population
  District Total Population (Females per density decadal 1000 males) % Share of Male in  Total  Population
Code   Persons Males Females
1 Jehanabad 1,124,176 586,202 537,974 1.08
 
Child Population in the age group 0-6 by sex : 2011
Code District Total Population Child population in the age group 0-6
Code District Persons Males Females
1 Jehanabad 193,946 101,103 92843
 
Population aged 7 Years and above by sex : 2011
    Total Population Population of 7 years and above by sex
Code District Persons Male Female
1 Jehanabad 930230 485099 445131
 
Literates and literacy rates by sex : 2011
Code District Total Population Literate by sex Literacy % in Total Population Literacy % by sex
    Persons Males Females Persons Males Females
1 Jehanabad 635022 384670 250352 68.27 79.30 56.24
 
Sex ratio of total population and child population in the age group 0-6 : 2001 & 2011
Code District Total Population Age Group 0-6 yrs 7 yrs and above
    Male Female Male Female
    2001 2011 2001 2011 2001 2011
1 Jehanabad 925 918 915 918 928 918

Statement 1
Code District Population 2011 Percent to total population of the state 2011 Population 2001 Percentage of total population of the state 2001 Rank in 2001
    2001 2011 2001 2011 2001
1 Jehanabad 124176 1.08 926489 1.12 34
 
Ranking of district by sex ratio of 2001 and 2011
Code District Sex Ratio (Number of female per 1000 males) Rank in 2001
    2011 2001 Rank in 2001
1 Jehanabad 918 925 11
 
Literacy Rates by sex for district : 2001 and 2011
Code District Literacy rate
    Persons Male Female
    2001 2011 2001 2011 2001 2011
1 Jehanabad 55 68 70 79.3 39.82 56.24
               
               
  Census --   2001
  iapk;r dk uke iapk;r dh tula[;k iq:"k efgyk dqy vUrj
iz[kaM& tgkukckn          
1 lqjaxkiqj Hkokuhpd 8411 4341 4070 8411 0
2 tkeqd 8554 4475 4079 8554 0
3 ekUnsfoxgk 8268 4278 3990 8268 0
4 fdukjh 7779 4062 3717 7779 0
5 fldfj;k 10762 5588 5173 10761 1
6 lsouu 8653 4487 4166 8653 0
7 dYik 9558 4970 4588 9558 0
8 eqBsj 7866 4112 3754 7866 0
9 iUMqbZ 9005 4705 4300 9005 0
10 yjlk 10409 5388 5021 10409 0
11 veSu 11065 5792 5273 11065 0
12 xksuok¡ 8848 4729 4119 8848 0
13 ekafny 9384 4937 4447 9384 0
14 ukS: 7830 4145 3685 7830 0
dqy %& 126392 66009 60382 126391 1
iz[kaM& e[knqeiqj          
1 iqugnk 10388 5396 4992 10388 0
2 dqejMhg 9350 4782 4568 9350 0
3 ea>ksl 8386 4330 4056 8386 0
4 dpukokW 5437 2836 2601 5437 0
5 if'peh ljsu 7761 4163 3598 7761 0
6 iwohZ ljsu 8839 4507 4332 8839 0
7 dksgjk 8802 4616 4186 8802 0
8 lqxkWo 7603 3993 3610 7603 0
9 dykukSj 10308 5322 4986 10308 0
10 eykBh 9740 4983 4757 9740 0
11 lqesjk 7367 3752 3615 7367 0
12 csyk fojkZ 8976 4566 4410 8976 0
13 Nfj;kjh 9741 5067 4674 9741 0
14 lksyg.Mk 10638 5404 5234 10638 0
15 txiqjk 10719 5473 5246 10719 0
16 edjiqj 9184 4651 4537 9188 -4
17 jkeiqj 7709 4027 3682 7709 0
18 /jubZ 6481 3345 3136 6481 0
19 Mdjk 7595 4001 3594 7595 0
20 /jkmr 8442 4410 4032 8442 0
21 HkS[k 7978 4104 3874 7978 0
22 teuxat 7714 4069 3645 7714 0
dqy %& 189158 97797 91365 189162 -4
iz[kaM& dkdks          
1 cjkokW 10015 5161 4854 10015 0
2 lSnkckn ijlkbZu 9448 4921 4527 9448 0
3 mÙkj lsjFkq 7317 3825 3492 7317 0
4 ckjk 9594 4998 4596 9594 0
5 [kkfyliqj 7477 3855 3622 7477 0
6 if'peh dkdks  9911 5012 4899 9911 0
7 iwohZ dkdks  9487 5012 4475 9487 0
8 neqgkW  8227 4246 3981 8227 0
9 uksugh 9650 4916 4759 9675 -25
10 efu;kokW  9321 4902 4409 9311 10
11 Ms<lS;kW  9071 4732 4339 9071 0
12 veFkqvkW  9086 4658 4428 9086 0
13 c<kSuk  9312 4618 4450 9068 244
14 usjFkqvk 8582 4348 4234 8582 0
15 fitksjk ia0 8697 4471 4226 8697 0
16 lqysekiqj  7977 4197 3780 7977 0
dqy %& 143172 73872 69071 142943 229
iz[kaM& jruhiQjhniqj          
1 yk[kkiqj 9544 5002 4542 9544 0
2 >qukBh 8300 4298 4002 8300 0
3 usgkyiqj 7764 4013 3751 7764 0
4 dlok¡ 10253 5348 4905 10253 0
5 lksgjS;k 9503 4956 4547 9503 0
6 uksvkok¡ 8113 4202 3911 8113 0
7 lslEck 9878 5124 4754 9878 0
8 mfpVk 8857 4562 4295 8857 0
9 dUlqvk 9045 4662 4383 9045 0
10 jruh 8984 4604 4380 8984 0
11 eqjgkjk 8265 4208 4057 8265 0
12 i.MkSy 8538 4360 4178 8538 0
13 fldUnjiqj 8974 4635 4339 8974 0
14 ukjk;.kiqj 8363 4373 3890 8263 100
dqy %& 124381 64347 59934 124281 100
iz[kaM& gqyklxat          
1 fpjh 9744 4956 4788 9744 0
2 ewqjxkWo  7808 4071 3737 7808 0
3 dksdjlk 10391 5564 5157 10721 -330
4 [kqnkSjh 8585 4492 4093 8585 0
5 rhjk 10309 5286 5023 10309 0
6 ckSjh 7497 3874 3623 7497 0
7 lqjtiqj 8251 4354 3897 8251 0
8 nkcFkq 7570 3901 3669 7570 0
9 dsmj 7093 3699 3394 7093 0
dqy %& 77248 40197 37381 77578 -330
iz[kaM& eksnuxat          
1 nsojk 8947 4708 4239 8947 0
2 t;rhiqj dq:vk 9148 4692 4456 9148 0
3 ubZek 8765 4518 4297 8815 -50
4 eksnuxat 9055 4564 4491 9055 0
5 fo'kquiqj vksdjh 8624 4456 4168 8624 0
6 lkbZLrkckn 8348 4336 4012 8348 0
7 xa/kj 8476 4266 4210 8476 0
8 ca/qxat 8738 4507 4181 8688 50
dqy %& 70101 36047 34054 70101 0
iz[kaM& ?kks"kh          
1 HkkjFkq 9139 4741 4397 9138 1
2 'kkgiqj 9091 4673 4418 9091 0
3 vfg;klk 7938 4120 3818 7938 0
4 xkssydiqj 8511 4452 4059 8511 0
5 ?kks"kh 9346 5194 4635 9829 -483
6 lkgksfoxgk 7820 4087 3733 7820 0
7 y[kkoj 9138 4741 4397 9138 0
8 dqjsZ 9877 5144 4733 9877 0
9 mosj 7434 3860 3577 7437 -3
10 ijkou 10630 5093 5009 10102 528
dqy %& 88924 46105 42776 88881 43
 dqy tula[;k %& 819376 424374 394963 819337 39
tgkukckn 'kgjh {ks=k 81503 43747 37756 81503 0
e[knqeiqj 'kgjh {ks=k 30109 15640 14469 30109 0
ftyk dk dqy tula[;k 930988 483761 447188 930949 39