Welcome to Official website of Jehanabad District
slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image
       
Select Block Select School
SchoolNameTeacherNameDesignationRemarks
उ0 उर्दू म0 वि0 बीबीपुरश्रीमती रिजवाना प्रवीणप्रखण्ड शिक्षक 
उ0 उर्दू म0 वि0 बीबीपुरमो0 नोमान अंसारीप्रभारी प्रधानाध्यापक 
उ0 उर्दू म0 वि0 बीबीपुरसबुही नाजप्रखण्ड शिक्षक 
उ0 उर्दू म0 वि0 बीबीपुरजूही प्रवीणप्रखण्ड शिक्षक 
उ0 उर्दू म0 वि0 बीबीपुरगजला प्रवीणप्रखण्ड शिक्षक 
उ0 उर्दू म0 वि0 बीबीपुररेशमा तरन्नुमप्रखण्ड शिक्षक 
उ0 उर्दू म0 वि0 बीबीपुरमो0 अफजलप्रखण्ड शिक्षक